فروشگاه تجهیزات دندانپزشکی

فیشور سیلانت
دی ۱۹, ۱۳۹۳
فیلم اطفال
دی ۱۹, ۱۳۹۳
Show all

فیلم رادیو گرافی و محلول ظهور و ثبوت

توضیحات

فیلم

خرید مواد دندانپزشکی

۱-فیلم KODAK
۲-فیلم آگفا
۳-فیلم SKY DENT
۴-فیلم FDL
۵-فیلم سرعت بالا فوما
۶-فیلم فوما
۷-ظهور و ثبوت غلیظ جهان
۸-ظهور و ثبوت فوما
۹-ظهور و ثبوت غلیظ خارجی