کابینت و روتور فلزی بهمن

  • توضیحات :
  • ساخت ایران
  • قیمت کابینت 1 متری :    5/500/000   ریال
  • قیمت روتور 6 کشو :    4/400/000   ریال
  • قیمت روتور 4 کشو :    3/900/000   ریال