گلاس آینومرها و سمان

گلاس آینومرها و سمان

1-پلی کربکسیلات POLY-F
2-گلاس لوتینگ بزرگ GC FUJI 1
3-گلاس GC لایت بزرگ LC FUJI2
4-گلاس GC لایت کوچک LC FUJI2
5-گلاس GC سلف بزرگ LC FUJI2
6-گلاس GC سلف کوچک LC FUJI2
7-گلاس GC سلف کوچک FUJI9
8-گلاس لوتینگ کوچک GC FUJI1
9-سیمان دوال کیور XENO
10-سمان رزینی تقویت شده FUJI PLUS
11-سمان رزینی PANAVIA
12-گلاس سلف SHOFU
13-TOTAL CEM
14-سمان زینک و پلی کربکسیلات هانس آلمان
15-CEM CEMENT
16-سمان رزینی پالیدنت
17-گلاس آینومر CHEMFIL
18-گلاس سلف FGM
19-گلاس لوتینگ FGM
20-گلاس F.S.D.S
21-سیمان لوتینگ SHOFU ژاپن
22-سیمان مرون