فیلم رادیو گرافی و محلول ظهور و ثبوت

فیلم

خرید مواد دندانپزشکی

1-فیلم KODAK
2-فیلم آگفا
3-فیلم SKY DENT
4-فیلم FDL
5-فیلم سرعت بالا فوما
6-فیلم فوما
7-ظهور و ثبوت غلیظ جهان
8-ظهور و ثبوت فوما
9-ظهور و ثبوت غلیظ خارجی