فایل و فرز-باربروچ-فنر لنتولو

فایل و فرز-باربروچ-فنر لنتولو

1-فایل مانی K
2-فایل مانی H
3-K فایل مایلیفر
4-H فایل مایلیفر
5-K فایل دنسپلی
6-H فایل دنسپلی
7-K فایل DC
8-فایل روتاری مدین 12 عددی
9-فایل روتاری هوشمند NEOLIX فرانسه
10-فایل روتاری پروتیپر
11-فایل روتاری EASY RECE
12-باربروچ
13-فنر لنتالو MEDIN
14-فنر لنتالو توماس
15-فرز الماسه D+Z
16-فرز کارباید D+Z
17-فرزجراحی رند آنگل و توربین D+Z
18-فرزجراحی فیشور آنگل و توربین D+Z
19-فرز الماسه و کارباید JOTA
20-فرز کارباید رند آنگل KERR
21-فرز تیز کاوان