بلیچینگ

بلیچینگ

خرید مواد دندانپزشکی
1-اپال سنس 45 درصد 4 عددی الترادنت OFFICE
2-اپال سنس 35 درصد 2 عددی الترادنت اندو بلیچ
3-اپال سنس 20 درصد 4 عددی الترادنت HOME
4-اپال سنس 15 درصد 8 عددی الترادنت HOME
5-اپال سنس 10 درصد الترادنت HOME
6-کیت کامل اتومیکس OFFICE 35 درصد WHITEIMAGE
7-کیت 6 سرنگی WHITE IMAGE HOME
8-قلم بلیچینگ هیدروژن پروکساید WHITEIMAGE
9-بلیچینگ DASH
10-DAY WHITE
11-کیت بلیچینگ الترادنت اکسترابوست
12-بلیچینگ کیمیا(HOME)