آمالکپ و آمالگام

آمالکپ

خرید مواد دندانپزشکی
1-آمالکپ یک واحدی 45 درصدنقره 110 PLUS GK
2-آمالکپ دو واحدی 45 درصدنقره 110 PLUS GK
3-آمالکپ سه واحدی 45 درصدنقره 110 PLUS GK
4-آمالکپ پنج واحدی 45 درصدنقره 110 PLUS GK
5-آمالکپ یک واحدی 50 عددی سینالوکس
6-آمالکپ دو واحدی 50 عددی سینالوکس
7-آمالکپ سه واحدی 50 عددی سینالوکس
8-آمالکپ یک واحدی 75عددی سینالوکس
9-آمالکپ دو واحدی 75عددی سینالوکس
10-آمالکپ سه واحدی 75عددی سینالوکس
11-آمالکپ یک واحدی 150عددی سینالوکس
12-آمالکپ دو واحدی 150عددی سینالوکس
13-آمالکپ سه واحدی 150عددی سینالوکس
14-آمالکپ یک واحدی WORLD WORK
15-آمالکپ دو واحدی WORLD WORK
16_آمالکپ سه واحدی WORLD WORK
17-آمالکپ یک واحدی ANA2000
18-آمالکپ دو واحدی ANA2000
19-آمالکپ سه واحدی ANA2000
20-آمالکپ یک واحدی 50 عددی 40 درصد نقره(SDI)
21-آمالکپ دو واحدی 50 عددی 40 درصد نقره(SDI)
22-آمالکپ سه واحدی 50 عددی 40 درصد نقره(SDI)
23-آمالکپ پنج واحدی 50 عددی 40 درصد نقره(SDI)
24-پودر آمالگام 50 گرمی آریستالوی اصلی
25-پودر آمالگام 100 گرمی سینالوکس
26-پودر آمالگام 50 گرمی سینالوکس
27-پودر آمالگام 110 PLUS
28-پودر 250 گرمی ANA2000
29-پودر آمالگام 30 گرمی ANA2000