سرویتور شیشه ای اکباتان

 

  • توضیحات :
  • GP3 سرویتور سه طبقه شیشه ای با پایه پدال دار اکباتان
  • قیمت:  7/950/000  ریال
  • سرویتور شیشه ای هلالی
  • قیمت :  7/650/000  ریال
  • سرویتور شیشه ای هلالی با شیشه رنگی
  • قیمت :  8/400/000  ریال
  • سرویتور 3 کشو  با شیشه رنگی
  • قیمت :  10/900/000  ریال
  • ساخت ایران