مدل : DOM ASPINA EKOM

  • توضیحات:
  • ساکشن جراحی DOM ASPINAS EKOM
  • ساخت ایتالیا
  • قیمت :  85/000/000   ریال