مدل : DENTINE – 22 lit

  • ساخت ایران
  • مدل بدون پرینتر SUN
  • قیمت :    138/000/000   ریال
  • مدل بدون پرینتر SUN PLUSE
  • قیمت :   141/000/000    ریال

  • مدل CUBIC
  • قیمت :    179/000/000    ريال