مدل : DENTINE – 22 lit

  • ساخت ایران
  • مدل بدون پرینتر SUN-new
  • قیمت :    148/000/000   ریال
  • مدل بدون پرینتر SUN PLUSE
  • قیمت :   151/000/000    ریال

  • مدل CUBIC
  • قیمت :    199/000/000    ريال