آمالگاماتور پودری DENTOMAT

  • توضیحات:
  • ساخت برزیل
  • آمالگاماتور پودری  DENTOMAT
  • قیمت :  00/000/000   ريال
  • دارای مدل کپسولی
  • قیمت : 00/000/000  ريال